Menu

Goed bericht: Onze plannen liggen mooi ter inzage!

De volgende klap is een daalder waard: op 24 april jl. heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met de “terinzagelegging” van Sylva’s Bos. Daarmee is het bestemmingsplan nu in procedure. Sinds het voorjaar van 2017 heeft Dutch Housing Company, samen met de Gemeente Arnhem en de (buurt)bewoners toegewerkt naar dit eerste toch wel officiële moment. Een mooi moment.

Er zijn al jaren plannen voor de herontwikkeling van de ‘RIN locatie’ (het terrein van het voormalig Rijksinstituut voor Natuurbeheer) gelegen tussen de Kemperbergerweg en Menthenbergseweg in Schaarsbergen. Door Dutch Housing Company is een plan opgesteld voor de herontwikkeling van het terrein, met als titel ‘Sylva’s Bos’. Basis voor het plan is de Gebiedsvisie RIN-locatie die op 27 januari 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het plan maakt in totaal 26 woningen mogelijk en gaat uit van het behoud, de versterking en waar mogelijk het herstel van de aanwezige natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden.

De plannen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan ‘RIN locatie’ voorziet in een juridisch planologisch kader voor de hiervoor genoemde ontwikkeling.

Het ontwerp bestemmingsplan gaat tegelijkertijd ter inzage met het ontwerpbesluit Hogere Waarden voor geluid. De behandeling hiervan is een apart traject en wordt beoordeeld door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere Waarden zal naar verwachting begin mei ter inzage worden gelegd. Dit wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad en digitale Staatscourant. Hierover vindt nog een informatieavond plaats in restaurant Trix. Meer informatie hierover volgt zodra de datum bekend is.